REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO energiezycia.pl

Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki:
a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego energiezycia.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
b) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2 Sklep internetowy („E-sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.energiezycia.pl. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: jasmyyn@vp.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, oryginalne, pełnowartościowe i mają zapewnioną gwarancję określoną przez producenta. Wszystkie pochodzą z legalnych źródeł, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi

2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia za pośrednictwem strony energiezycia.pl;
b) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
c) złożenie zamówienia telefonicznego

3.2. W przypadku wyboru złożenia zamówienia za pośrednictwem strony energiezycia.pl (pkt §3.1.a) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy uzupełnić dane kontaktowe (pola zaznaczone gwiazdką), wybrać sposób dostawy i metodę płatności. Po sprawdzeniu czy wszystko się zgadza, należy wcisnąć przycisk „Wyślij”

3.3 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres jasmyyn@vp.pl Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.3.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.4. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerem telefonu 692-205-460 opłata standardowa – wg. cennika właściwego operatora).

3.4.1. Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.

3.4.2. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

3.5. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.6. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.7. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową.

3.7.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaję go wiązać.

3.7.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)

3.8. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.9. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

3.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

3.12. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną wyrażoną w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatności za pobraniem
b) bezgotówkowej :
-płatność przelewem na rachunek sklepu

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok
Bank mBank Białystok, nr rachunku: 54 1140 2017 0000 4802 1022 2893

– płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayPal na adres jasmyyn@vp.pl

4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów

4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez energiezycia.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.6 niniejszego regulaminu).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

4.2.3. energiezycia.pl powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą tj POCZTA POLSKA S A ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 334972
bądź na życzenie Klienta innym podmiotom, o czym Klient będzie poinformowany

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby

4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szk

dy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

5.2. Administratorem danych osobowych jest

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

bądź też mailowo na adres: jasmyyn@vp.pl

§ 6 Reklamacje

6.1. W przypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o prawach konsumenta.

6.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.

6.3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6.5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.

6.6. W wypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył,
c. pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d. brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3,
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

6.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.

6.8. Zalecane jest aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:

a) przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy);
c) podał swoje dane kontaktowe.

6.9. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

6.10. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.11. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.12. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

7.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

7.4.1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

7.4.2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Barbara Ciereszko
Słonecznikowa 11/4,
15-668 Białystok

…………………………………………………………………………………….
7.5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
f. zawartej w drodze aukcji publicznej;
g. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
h. o świadczenie usług, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta

7.8 Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji Działalności Gospodarczej

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu energiezycia.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2. Uaktualniona przeglądarka internetowa

8.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail..

8.2. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.2.1. W zależności od tego, z jakiej formy przewidzianej przez system sklepu energiezycia.pl zakupu klient zdecyduję się na kupno produktów oferowanych przez sprzedawcę- utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.2.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z §3 ust.10 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.

8.2.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.2.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

8.3.1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

8.3.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

8.3.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

8.3.4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

8.3.5. Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Zmiany w regulaminie:

8.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.4.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.