Energie życia

BADANIA

WYNIKI BADAŃ PŁYTKI P-8,5

Poniżej załączone zostały sprawozdania i raporty z badań wody poddanej działaniu płytki P-8,5.

Woda z płytki została przebana w Instytucie Hado Life Europe dr Masaru Emoto, luty-marzec 2008 r. Po 24 godzinach woda uzyskała strukturę heksagonalną.


WYNIKI BADAŃ PŁYTKI P-9,5

Poniżej załączone zostały sprawozdania i raporty z badań wody poddanej działaniu płytki P-9,5.

Badanie wody na poziomie kwantowym u profesora Korotkowa w Rosji. 

 

Woda została przebadana w Atelier für KUNST und Mystic Ernsta F. Brauna w Szwajcarii (www.wasserkristall.ch)

 

Woda destylowana przed działaniem płytki:

 

Ta sama woda po działaniu płytki:

 

Moja woda z kranu po działaniu płytki:

 

Badanie wykonał Pan Piotr:

"Wykonałem eksperyment. Hodowałem kiełki rzodkiewki 5 dni. Jedne na płytce, a drugie poza nią w odległości 1,5m. Obie podlewane wodą z płytki. Obie w tym samym pokoju i tym samym nasłonecznieniu."

 

 Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia 

Lp. Wskaźnik jakości wody Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika
w próbce wody pobranej w miejscu czerpania przez użytkowników lub podawania wody do sieci woda w pływalni
liczba bakterii objętość próbki [ml] liczba bakterii objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) 0 100 0 100
2 Bakterie grupy coli* 0 100 2 100
3 Enterokoki (paciorkowce kałowe) 0 100 2 100
4 Clostridia redukujące siarczyny** (Clostridium perfringens) 0 100 x x
5 Gronkowce koagulazo-dodatnie x x 2 100
6 Ogólna liczba bakterii w 37oC 20 1 100 1
7 Ogólna liczba bakterii w 22oC 100 1 x x

 

x - Nie oznacza się. * - Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach: do 5% próbek w ciągu roku. ** - Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp. Nazwa substancji Najwyższe dopuszczalne stężenie
1 2 3
A. Substancje nieorganiczne w mg/l
1 Amoniak 0,5 1)
2 Antymon 0,005
3 Arsen 0,01
4 Azotany (NO-3) 50
5 Azotyny (NO-2) 0,1
6 Bar 0,7
7 Bor 1
8 Bromiany 0,01
9 Chlor wolny 0,3
10 Chlorki 250
11 Chrom 0,05
  w tym chrom sześciowartościowy (Cr+6) 0,0003
12 Cyjanki 0,05
13 Cynk 3
14 Fluorki 1,5
15 Fosfor jako P2O5 5
16 Glin 0,2
17 Kadm 0,003
18 Magnez 50
19 Mangan 0,05
20 Miedź 1
21 Nikiel 0,02
22 Ołów 0,01
23 Odczyn (pH) 6,5-9,5
24 Przewodność elektryczna (uScm-1) 2500
25 Rtęć 0,001
26 Selen 0,01
27 Siarczany 250
28 Sód 200
29 Srebro 0,01
30 Twardość jako CaCO3 60-500
31 Żelazo 0,2
B. Substancje organiczne w ug/l
32 Akrylomid 0,1
33 Akrylonitryl 0,25
34 Benzen 1
35 Benzo(a)piren 0,01
36 Bromodichlorometan 15
37 Bromoform (tribromometan) 50
38 Chlorobenzen 20
39 Chlorofenole 10
  (bez pentachlorofenolu) oraz poniżej progu zapachu
40 Chloroform (trichlorometan) 30
41 Chlorooctowy kwas 30
42 Czterochlorek węgla (tetrachlorometan) 2
43 Dibromochlorometan 30
44 Dichloroetan 3
45 Dichlorobenzen 30
46 Dichlorometan 20,0
47 Epichlorohydryna 0,1
48 Etylobenzen 20
49 Etylenu tlenek 2
50 Fenol 0,5
51 Ftalan dibutylu 20
52 Formaldehyd 50
53 Ksyleny 20
54 PCB (polichlorowane bifenyle) 0,5
55 Styren 10
56 Substancje powierzchniowo czynne (anionowe) 200
57 Tetrachloroetan 30
58 Tetrachloroeten 10
59 Toluen 40
60 Trichlorobenzen 20
61 Trichloroeten 10
62 Trichloroetan 50
63 ETHM - trihalometany (wymienić) 100*
64 CHZT (met. z KMnO4  
65 Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,1**
66 Winylu chlorek 0,5
67 Pestycydy 0,10***
68 Suma pestycydów 0,50****

 

1) Wody podziemne niechlorowane -1,5 mg/l
(amoniak pochodzenia naturalnego).
* Suma THM -chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan.
** Suma WWA o właściwościach rakotwórczych:
benzo(b) fluoranten,
benzo(k) fluorantenm
benzo(ghi) perylen,
indeno(1,2,3 cd.) piren.
*** Pestycydy:
insektycydy,
herbicydy,
fungicydy,
akarycydy,
algicydy,
nematocydy,
rodentycydy,
slimcydy,
pokrewne produkty (między innymi regulatory wzrostu i ich produkty metabolizmu, degradacji i reakcji).
Oznaczać należy tylko te pestycydy, których występowanie jako zanieczyszczenia jest prawdopodobne. Wartość parametryczna odnosi się do każdego pestycydu indywidualnie, z wyjątkiem aldriny/dieldryny i epoksydu heptachloru, dla których wartość parametryczna wynosi 0,03 ug/dm3.
**** Suma wszystkich wartości parametrycznych oznaczonych pestycydów.Warunki organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp. Wskaźnik jakości wody Wymagania
1 Barwa (mg/dm3Pt) nie więcej niż 15
2 Mętność (mg/dm3SiO2 nie więcej niż 1
3 Organizmy wodne niewidoczne
4 Plamy olejowe niewidoczne
5 Zapach akceptowalny
6 Zawiesina niewidoczna